Plaatsingsvoorwaarden KOKOS Webconcepten bv - prettigovernachten.nl*

1. KWALIFICATIES
Voor plaatsing komen uitsluitend accommodaties in aanmerking die worden gerund door zelfstandige ondernemers en die niet zijn aangesloten en worden aangestuurd door een grote overkoepelende organisatie of keten

2. PLAATSINGSWIJZE
De vermelding betreft een redactionele vermelding (binnen het aantal aangegeven tekens) op prettigovernachten.nl en wordt uitgevoerd conform de overeengekomen abonnementskeuze, te weten STANDAARDVERMELDING of STANDAARDVERMELDING plus label 'AANBEVOLEN'. Format en lay-out waarin de gegevens en de foto van de accommodatie worden getoond, staan vast en worden niet aangepast aan individuele wensen. Teksten worden door een redacteur geredigeerd en zo nodig aangepast.

3. OVEREENKOMST

3.1 Aanmelding

Door middel van het invullen en ondertekenen van het aanmeldingsformulier gaat de eigenaar van de accommodatie akkoord met de ‘Plaatsingsvoorwaarden KOKOS Webconcepten - prettigovernachten.nl’.

3.2 Acceptatie

De overeengekomen vermelding geschiedt ná ontvangst van de betaling. KOKOS behoudt zich het recht voor een aanmelding te weigeren.

3.3 Abonnementsduur

Een abonnement kan op elk moment van het jaar ingaan. De abonnementsperiode is één jaar en wordt afgesloten tot wederopzegging en automatisch verlengd (behalve wanneer tijdig is opgezegd). Tussentijdse beëindiging met resitutie van een deel van het abonnementsgeld is niet mogelijk. De Wet van Dam is in dit verband niet van toepassing omdat het om een ‘bedrijfsmatig contract’ gaat, dat wil zeggen een contract tussen bedrijven en niet om een contract tussen een bedrijf en consumenten.

3.4 Beëindiging

U kunt uw abonnement op elk moment beëindigen vóór verstrijking van het lopende abonnementsjaar. Wel dient bij opzegging een wettelijke opzegtermijn van één maand in acht te worden genomen. Opzeggen kunt u binnen de online beheeromgeving waar u na aanmelding toegang toe krijgt. Na uw tijdige opzegging wordt uw accommodatie nog vermeld tot de vervaldatum van uw abonnementsjaar. KOKOS kan overgaan tot het verwijderen van uw vermelding naar aanleiding van terechte klachten van gasten over uw accommodatie. Bij voortijdige beëindiging wordt in bovenstaand geval geen abonnementsgeld gerestitueerd.

3.5 Betaling

U betaalt een vast bedrag voor uw abonnement en betaalt geen commissie per reservering of boeking. U ontvangt per email een factuur voorafgaand aan de abonnementsperiode.

4. AANLEVEREN GEGEVENS

4.1 Gegevensbeheer

U kunt zelf uw gegevens te allen tijde toevoegen en wijzigen in een online beheeromgeving die u door KOKOS ter beschikking wordt gesteld. De verantwoordelijkheid voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de gegevens ligt bij de eigenaar van de accommodatie. KOKOS is niet aansprakelijk voor onjuist aangeleverde gegevens.

4.2 Beeldmateriaal

Het beeldmateriaal dient een goede indruk te geven van het exterieur of het interieur van uw accommodatie. U kunt beeldmateriaal uitsluitend toevoegen in JPG-formaat en in het op de website aangegeven formaat.

5. GEBRUIK GEGEVENS
Uw gegevens zullen alleen gebruikt worden ten behoeve van de media van onze zusterorganisatie Hobri Pers Uitgeverij bv (wandelkrant te voet) en correspondentie door KOKOS met uw bedrijf. KOKOS zal uw gegevens niet zonder uw toestemming ter beschikking stellen aan derden anders dan via de hiervoor genoemde media.

6. GARANTIES
KOKOS geeft geen garanties voor het aantal bezoekers van haar site, noch voor het aantal gerealiseerde boekingen n.a.v. de publicatie van uw accommodatie.

7. AANSPRAKELIJKHEID
KOKOS streeft naar permanente beschikbaarheid van de site. KOKOS is niet aansprakelijk voor schade ten gevolge het niet beschikbaar zijn van de site om welke reden dan ook.

8. BELANGRIJKE BERICHTEN
U gaat ermee akkoord de digitaal verstuurde berichten van KOKOS te ontvangen teneinde op de hoogte te blijven van de ontwikkelingen over de vermelding van uw accommodatie.

9. TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDE RECHTER
Het Nederlands recht is van toepassing en alle geschillen zullen uitsluitend worden beslecht door de bevoegde rechter in de rechtbank te Den Haag.

10. WIJZIGINGEN
De ‘Plaatsingsvoorwaarden KOKOS Webconcepten - prettigovernachten.nl’ kunnen door KOKOS worden gewijzigd.

*Prettigovernachten.nl is een product van KOKOS Webconcepten (KOKOS)


© Versie 01-01-2016